Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem [ADO] Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni.
Gdynia 81-382, Al. Marsz. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl tel.:
+48 58 626 26 26
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@gdynia.pl, adres do
korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52-54
3. Pani/Pana dane osobowe/kontaktowe przetwarzane będą wyłącznie w realizacji
postanowień Regulaminu Konkursu Miasto Słowa na plakat, na podstawie Art. 6 ust.
1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące realizacji
Konkursu Miasto Słowa na plakat oraz towarzyszących mu wystaw.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, o ile nie zażąda
Pani/Pan ich usunięcia.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.