Konkurs na plakat społeczny,

promujący czytelnictwo

w ramach Festiwalu Miasto Słowa 2020

Ze względu na dużą liczbę nadesłanych zgłoszeń, wydłużamy termin ogłoszenia wyników konkursu do 19 czerwca br. 

W tym roku Nagroda Literacka Gdynia obchodzi swoje 15 lecie. Z tej okazji świętujemy. Na towarzyszącym nagrodzie festiwalu Miasto Słowa będziemy starali się uchwycić i przeżyć raz jaszcze najważniejsze momenty w literaturze dwudziestego pierwszego wieku. Chcielibyśmy, żeby dopełnieniem tych festiwalowych spotkań i rozmów był plakat społeczny promujący czytelnictwo / ilustracja, która odzwierciedla hasło „lektura porusza” (hasło nie musi być umieszczone na plakacie).

Wydaje się, że mnogość doświadczeń płynących z literatury jest niezliczona, od odwiedzania innych światów, przez głębokie przeżywanie ludzkich historii, po oczarowania językiem, w którym zaklęta została nieznana nam wcześniej prawda o świecie. Te doświadczenia są wyjątkowe i niepodobne do innych, bo wywoływane słowem. Tym bardziej trudno będzie opowiadać o nich za pomocą języka plastycznego, ale jesteśmy przekonani, że pokonanie tej trudności może prowadzić do fenomenalnych efektów. Dlatego zapraszamy wszystkich nieustraszonych do zmierzenia się z tym wyzwaniem.

Regulamin

I. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania, kryteria i sposób oceny projektów graficznych, sposób prezentacji najciekawszych projektów oraz wyłonienia zwycięzcy konkursu.
 2. Konkurs organizowany jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdynia, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie 15 najlepszych projektów graficznych – plakatów, które promują czytelnictwo oraz ich wykorzystanie na potrzeby promocji (w tym prezentacja podczas wystawy pokonkursowej) Festiwalu Miasta Słowa i Nagrody Literackiej GDYNIA.
II. Adresaci konkursu
 1. Konkurs adresowany jest do projektantów graficznych, studentów uczelni artystycznych oraz studiów graficznych.
 2. Konkurs jest otwarty i przystąpić do niego może każdy autor projektu graficznego, którego projekt spełnia wymogi konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 2. Akceptacja regulaminu konkursu
 3. Dostarczenie pracy konkursowej w imieniu swoim (w przypadku autorów) lub w imieniu autora projektu (w przypadku pozostałych podmiotów) w postaci pliku graficznego (plik PDF lub JPGE, rozdzielczość minimum 300 DPI, grafika pionowa, format B1, brak logotypów; hasło “lektura porusza” może, ale nie musi być umieszczone na plakacie – zgłoszony plakat może mieć inne (autorskie) hasło zachęcające do czytelnictwa) oraz należycie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 4. Zgłoszenie projektów w ramach konkursu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu. Organizatorowi przysługuje prawo zweryfikowania zgłoszenia, jeśli budzi ono wątpliwości.
 5. Zgłaszając projekt w ramach konkursu zgłaszający wyraża zgodę na upublicznienie na potrzeby wystawy pokonkursowej, jak również mediów tradycyjnych i elektronicznych, podstawowych danych na swój temat (imię, nazwisko; miasto; podmiot, który reprezentuje).
 6. Autorzy wybranych prac mają obowiązek nadesłania wskazanych plików o wymiarach wskazanych przez Organizatora Konkursu i rozdzielczości 300 DPI, w terminie 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 7. Zgłaszający projekt w ramach konkursu, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do projektu, w tym prawa do rozpowszechniania projektu oraz wyraża zgodę na jego bezpłatną publikację na stronach internetowych związanych z konkursem i bezpłatną prezentację na wystawie zgodnie z pkt I regulaminu konkursu.
 8. Zgłaszający, przesyłając zgłoszenie, zobowiązany jest dostarczyć do wyłącznej wiadomości Organizatora wszelkie posiadane przez siebie informacje dotyczące autora zgłaszanego projektu graficznego, pozwalające na kontakt z nim (e-mail, numer telefonu).
 9. Osoba trzecia zgłaszająca w imieniu autora projekt zobowiązana jest oświadczyć, że spełnione zostały warunki określone w ust. 4, oraz uzyskała pisemną zgodę autora projektu na zgłoszenie jego projektu do konkursu oraz ekspozycję na wystawie pokonkursowej
 10. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursowego i ich rodzin.
 11. Organizator po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia zobowiązuje się dopełnić wszelkich starań, by projekt graficzny dostępny był dla członków jury konkursowego bez podania personaliów zgłaszającego lub autora.
 12. Organizatorowi przysługuje prawo do konwersji otrzymanego pliku graficznego na potrzeby obrad jury konkursowego oraz gdy jest to spowodowane oczywistą koniecznością, a autor nie miałby słusznej podstawy, by się temu sprzeciwiać.
IV. Procedura zgłoszenia
 1. Zgłoszenie powinno zostać przesłane w terminie do 15 maja 2020 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 2. Dopuszczalne jest zgłoszenie maksymalnie 2 projektów przez jednego uczestnika Konkursu.
 3. W ramach zgłoszenia, zgłaszający zobowiązany jest podać w formularzu zgłoszeniowym pełne dane pozwalające na jego identyfikację.
 4. Zgłoszenia niepełne oraz kierowane poza okresem od 15 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. lub w inny sposób niż wyżej przewidziany, nie będą uwzględniane i nie będą podlegać ocenie merytorycznej jury konkursowego.
V. Wybór najlepszych projektów graficznych
 1. Wyboru najlepszych plakatów, które zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej, dokonuje specjalnie powołane w tym celu jury konkursowe. W skład jury wchodzą: Daniel Naborowski, Adam Chyliński, Wiktoria Wysocka.
 2. W przypadku trwałej niezdolności członka do uczestnictwa w jury konkursowym lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających terminowe i prawidłowe przeprowadzenie konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo do zastąpienia członka jury konkursowego inną osobą.
 3. Jury konkursowe dokona wyboru 15 plakatów (w zależności od poziomu zgłoszeń) w terminie do 1 czerwca 2020 r.
 1. Oceny najlepszych plakatów dokonuje się zgodnie z następującymi kryteriami:

– walory artystyczne plakatu,

– jakość typografii,

– warsztat,

– spójność koncepcji graficznej z tematem przewodnim Konkursu – promowanie czytelnictwa.

 1. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem jury konkursowego a zgłaszającym lub autorem projektu plakatu, członek jury konkursowego zobowiązany jest poinformować o tym przewodniczącego jury oraz Organizatora. W takiej sytuacji członek jury wraz z Organizatorem przyjmą zgodnie rozwiązanie, które eliminuje możliwość zaistnienia konfliktu interesów.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie wystawy w terminie wybranym przez organizatora oraz umieszczone na stronie internetowej Nagrody Literackiej GDYNIA (nagrodaliterackagdynia.pl) oraz na profilu Nagrody Literackiej GDYNIA na portalu Facebook facebook.com/ nagrodaliterackagdynia
 3. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nieodwołalna.
VI. Nagrody
 1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną w kwocie 3.000 zł brutto, a jego praca zostanie oznaczona jako zwycięska na wystawie pokonkursowej. Przewidziane są również drugie miejsce – 2000 zł brutto i trzecie miejsce – 1500 zł brutto.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu ani zgłaszającym żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.
 2. Do kontaktu w sprawie niniejszego konkursu w imieniu Organizatora wyznacza się: Wiktorię Wysocka (mail: w.wysocka@gdynia.pl, tel. 58 527 49 13).
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonania wydruków najlepszych plakatów na potrzeby wystawy, akcji promocyjnych w ramach Festiwalu Miasto Słowa oraz aranżacji wystawy w dowolny sposób.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji ze zgłaszającymi i autorami projektów graficznych wynikające z przyczyn niezależnych od organizatora.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń, których nie mógł przewidzieć w chwili jego formułowania i ogłaszania konkursu.
 6. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Comments are closed.